DIFERENCIÁLNE ÚČINKY NAHRIEVANÉHO TABAKU, ELEKTRONICKÝCH CIGARIET A KONVENČNÝCH CIGARIET NA ENDOTELIÁLNY GLYKOKALYX

Differential effects of heat-not-burn, electronic, and conventional cigarettes on endothelial glycocalyx

Gavriella Kostelli, 2nd Cardiology Department, Attikon University Hospital, National & Kapodistrian University of Athens, Greece

ŠTÚDIA

Endoteliálny glykokalyx je hydrofilná gelovitá vrstva (muko)polysacharidov kryjúca endoteliálne bunky na povrchu lúmenu ciev a má rozhodujúcu úlohu pri udržiavaní vaskulárnej integrity.

 • 50 aktívnych dospelých fajčiarov bolo na obdobie 1 mesiaca sledovania randomizovaných k používaniu nahrievaného tabaku (n = 25), e-cigariet (n = 25), ďalších 50 dospelých fajčiarov pokračovalo vo fajčení konvenčných cigariet ako kontrolná skupina
 • Bola meraná perfundovaná hraničná zóna (PBR – zvýšená hodnota indikuje zníženú hrúbku endoteliálneho glykokalyxu) sublingválnych arteriálnych mikrociev, koncentrácia CO vo vydychovanom vzduchu a hladiny kotininu v krvi na začiatku a po jednom mesiaci
  • prechod na nahrievaný tabak po 1 mesiaci zlepšil PBR v porovnaní s východiskovou hodnotou (2,55 ± 0,49 vs. 2,34 ± 0,34 μm, p = 0,002)
  • pri prechode na e-cigarety bol stav endoteliálneho glykokalyxu nezmenený
  • pri pokračujúcom fajčení konvenčných cigariet sa integrita endoteliálneho glykokalyxu ďalej zhoršovala (p > 0,05)
 • Koncentrácia vydychovaného CO sa po 1 mesiaci v porovnaní s východiskovou hodnotou znížila u užívateľov nahrievaného tabaku o 55 % a u uživateľov e-cigariet o 58 % (p < 0,001 pre oboch), u fajčiarov cigariet zostala nezmenená (p = 0,312)
 • Hladiny kotinínu v krvi boli podobné na začiatku aj po jednom mesiaci pri používaní nahrievaného tabaku (p = 0,432), e-cigariet (p = 0,535) alebo konvenčných cigariet (p = 0,489). 

Závery autorov 

 • Prechod na nahrievaný tabak zlepšil integritu endoteliálneho gykokalyxu po 1 mesiaci používania – u uživateľov e-cigariet zostala integrita bez zmeny, u fajčiarov konvenčných cigariet pokračovalo zhoršovanie
 • Hladiny kotinínu, ktoré odrážajú expozíciu nikotínu, boli podobné medzi skupinami s nahrievaným tabakom, e-cigaretami i konvenčnými cigaretami
 • Poškodenie endoteliálneho glykokalyxu u fajčiarov konvenčných cigariet teda bolo nezávislé na spotrebe nikotínu a pravdepodobne súviselo s vyššou expozíciou toxickým emisiám v cigaretovom dyme v porovnaní s aerosólom z nahrievaného tabaku a e-cigariet.